یکی از مزایای پارتیشن ها قابلیت جابجایی آنهاست، یعنی می توان آنها را به محل دیگری انتقال داد ...