یکی از اجزای معمولی و متعارف و در عین حال کاربردی در خانه های امروزی، کمد می باشد.